Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 09/09/2020 15:15:05

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Năm

Bí thư Đảng ủy

0904703078

2

Hà Văn Ngoan

Phó Bí Thư Đảng ủy

0835078789

3

Phạm Ngọc Ký

Văn phòng Đảng ủy

0948270858

4

Hà Văn Ngoan

Chủ tịch HĐND

0835078789

5

Lang Thị Thơm

Phó Chủ tịch HĐND

0917642833

6

Lương Xuân Thiêm

Chủ tịch UBND

0979743909

7

Lê Hữu Hùng

Phó Chủ tịch UBND

0911025456

8

Lê Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND

0946320838

9

Lê Xuân Lâm

Chủ tịch UBMTTQ

0948391795

10

Phạm Văn Tự

Phó chủ tịch MTTQ

0377156852

11

Lò Hồng Khăm

Bí thư đoàn thanh niên

0964514904

12

Vi Thị Hiệp

Phó Chủ tịch HLHPN

0974763436

13

Nguyễn Hữu Thuận

Chủ tịch HCCB

0327665382

14

Hà Văn Đại

Phó chủ tịch HND

0915228606

15

Nguyễn Công Huỳnh

Trưởng công an xã

0976010513

16

Lang Văn Nhất

Phó trưởng công an xã

0982217083

17

Lê Thị Minh Hằng

Kế toán - Ngân sách

0918296123

18

Trịnh Văn Sơn

Địa chính

0914118667

19

Trần Hợp Dũng

Địa chính

0967113861

20

Lê Thị Thảo

Văn phòng thống kê

0386541986

21

Hoàng Trọng Đức

Văn hóa - Xã hội

0886604323

22

Trần Thị Thủy

Chính sách LĐTBXH

0904954966

23

Trần Thị Xuân

Tư Pháp - Hộ tịch

0976803234

24

Hoàng Thị Hằng

Tư pháp

0856535936

25

Lê Văn Phong

Chỉ huy trưởng Quân sự

0945941678

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Năm

Bí thư Đảng ủy

0904703078

2

Hà Văn Ngoan

Phó Bí Thư Đảng ủy

0835078789

3

Phạm Ngọc Ký

Văn phòng Đảng ủy

0948270858

4

Hà Văn Ngoan

Chủ tịch HĐND

0835078789

5

Lang Thị Thơm

Phó Chủ tịch HĐND

0917642833

6

Lương Xuân Thiêm

Chủ tịch UBND

0979743909

7

Lê Hữu Hùng

Phó Chủ tịch UBND

0911025456

8

Lê Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND

0946320838

9

Lê Xuân Lâm

Chủ tịch UBMTTQ

0948391795

10

Phạm Văn Tự

Phó chủ tịch MTTQ

0377156852

11

Lò Hồng Khăm

Bí thư đoàn thanh niên

0964514904

12

Vi Thị Hiệp

Phó Chủ tịch HLHPN

0974763436

13

Nguyễn Hữu Thuận

Chủ tịch HCCB

0327665382

14

Hà Văn Đại

Phó chủ tịch HND

0915228606

15

Nguyễn Công Huỳnh

Trưởng công an xã

0976010513

16

Lang Văn Nhất

Phó trưởng công an xã

0982217083

17

Lê Thị Minh Hằng

Kế toán - Ngân sách

0918296123

18

Trịnh Văn Sơn

Địa chính

0914118667

19

Trần Hợp Dũng

Địa chính

0967113861

20

Lê Thị Thảo

Văn phòng thống kê

0386541986

21

Hoàng Trọng Đức

Văn hóa - Xã hội

0886604323

22

Trần Thị Thủy

Chính sách LĐTBXH

0904954966

23

Trần Thị Xuân

Tư Pháp - Hộ tịch

0976803234

24

Hoàng Thị Hằng

Tư pháp

0856535936

25

Lê Văn Phong

Chỉ huy trưởng Quân sự

0945941678