HĐND xã Lương Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 2026.

Ngày 17/07/2024 00:00:00

Sáng ngày 10/7/2024, HĐND xã Lương Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 2026.

Sáng ngày 10/7/2024, HĐND xã Lương Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng - Chính quyền xã Lương Sơn và đầy đủ các ông bà đại biểu HĐND xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã đánh giá kết quả công tác lãnh chỉ đạo của UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết sau:

Báo cáo của UBND xã về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng- ANQP 6 tháng cuối năm 2024;

Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri;

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XXI;

Báo cáo thu NSNN, Chi NS địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024;

Báo cáo quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Thông qua các tờ trình của UBND xã ;

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về các báo cáo, Tờ trình của UBND xã;

Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND xã về các báo cáo của UBND xã.

Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu- chi ngân sách địa phương năm 2023;

Tờ trình xin phê duyệt Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lương Sơn

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lương Sơn

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XXI; Báo cáo quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thu NSNN, Chi NS địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã và 06 báo cáo tự nghiên cứu. HĐND xã đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, và thống nhất đánh giá:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù có những khó khăn và thách thức đan xen. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của Nhân dân. Xã đã triển khai, tổ chức thực hiện đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật đó là: Đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết năm 2024; kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Hà Văn Ngoan Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND phát biểu bế mạc kỳ họp

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong xã; tại kỳ họp này, Đồng chí Hà Văn Ngoan Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; HĐND xã cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong các báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung:

Thứ nhất, từ nay đến cuối năm cần tập trung chú trọng việc rà soát, đánh giá thực tiễn và khả năng thực hiện các mục tiêu do Nghị quyết số 55-NQ/ĐU BCH Đảng bộ; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND xã đã đề ra để tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cần tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Thứ hai, căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2026 và dựa vào tiềm năng, lợi thế của địa phương để định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp, nhất là khai thác lợi thế từ nguồn lao động dồi dào, quỹ đất của địa phương. Xã cần đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào trồng trọt nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa có thương hiệu. Chú trọng phát triển các mô hình mới trong trồng trọt và chăn nuôi, nhất là các mô hình kình tế hàng hóa đáp ứng nhu cầu các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn và các xã lân cận. Đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, giữ vững nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời tranh thủ vị trí địa lý thuận lợi để tuyên truyền, định hướng, khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; xác định đây là thế mạnh của địa phương trong những năm tới; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, khai thác và phát huy thiết chế văn hóa cơ sở; gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa. Tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương; chú trọng công tác phân luồng học sinh nhằm phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác, khuyến khích xuất khẩu lao động. Quan tâm toàn diện đến đời sống nhân dân, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận và quyết tâm của nhân dân để hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị loại 5. Làm tốt công tác quân sự địa phương, tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ ma túy, cờ bạc; tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm,tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, giải quyết công việc của UBND xã theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, các thôn, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng”.

Thứ sáu,nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong xã; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND xã trình kỳ họp, HĐND xã đã thông qua nghị quyết phê duyệt quyết toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2023; Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lương Sơn.

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI đã thành công tốt đẹp.

Lê Thị Hương – Công chức VH - XH

Sáng ngày 10/7/2024, HĐND xã Lương Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng - Chính quyền xã Lương Sơn và đầy đủ các ông bà đại biểu HĐND xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã đánh giá kết quả công tác lãnh chỉ đạo của UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết sau:

Báo cáo của UBND xã về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng- ANQP 6 tháng cuối năm 2024;

Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri;

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XXI;

Báo cáo thu NSNN, Chi NS địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024;

Báo cáo quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Thông qua các tờ trình của UBND xã ;

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về các báo cáo, Tờ trình của UBND xã;

Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND xã về các báo cáo của UBND xã.

Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu- chi ngân sách địa phương năm 2023;

Tờ trình xin phê duyệt Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lương Sơn

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lương Sơn

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XXI; Báo cáo quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thu NSNN, Chi NS địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã và 06 báo cáo tự nghiên cứu. HĐND xã đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, và thống nhất đánh giá:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù có những khó khăn và thách thức đan xen. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của Nhân dân. Xã đã triển khai, tổ chức thực hiện đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật đó là: Đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết năm 2024; kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Hà Văn Ngoan Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND phát biểu bế mạc kỳ họp

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong xã; tại kỳ họp này, Đồng chí Hà Văn Ngoan Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; HĐND xã cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong các báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung:

Thứ nhất, từ nay đến cuối năm cần tập trung chú trọng việc rà soát, đánh giá thực tiễn và khả năng thực hiện các mục tiêu do Nghị quyết số 55-NQ/ĐU BCH Đảng bộ; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND xã đã đề ra để tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cần tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Thứ hai, căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2026 và dựa vào tiềm năng, lợi thế của địa phương để định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp, nhất là khai thác lợi thế từ nguồn lao động dồi dào, quỹ đất của địa phương. Xã cần đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào trồng trọt nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa có thương hiệu. Chú trọng phát triển các mô hình mới trong trồng trọt và chăn nuôi, nhất là các mô hình kình tế hàng hóa đáp ứng nhu cầu các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn và các xã lân cận. Đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, giữ vững nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời tranh thủ vị trí địa lý thuận lợi để tuyên truyền, định hướng, khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; xác định đây là thế mạnh của địa phương trong những năm tới; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, khai thác và phát huy thiết chế văn hóa cơ sở; gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa. Tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương; chú trọng công tác phân luồng học sinh nhằm phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác, khuyến khích xuất khẩu lao động. Quan tâm toàn diện đến đời sống nhân dân, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận và quyết tâm của nhân dân để hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị loại 5. Làm tốt công tác quân sự địa phương, tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ ma túy, cờ bạc; tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm,tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, giải quyết công việc của UBND xã theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, các thôn, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng”.

Thứ sáu,nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong xã; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND xã trình kỳ họp, HĐND xã đã thông qua nghị quyết phê duyệt quyết toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2023; Nghị quyết về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lương Sơn.

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI đã thành công tốt đẹp.

Lê Thị Hương – Công chức VH - XH