Huyện ủy Thường Xuân, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) và Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13/03/2014 15:49:15

Vừa qua, Huyện ủy Thường Xuân đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến cán bộ Đảng viên các xã cụm số 2 (Ngọc Phụng, Xuân Cẩm, Lương Sơn), cụm số 4 (Luận Khê, Luận Thành và Xuân Cao) và cụm trung tâm (Thị Trấn và các xã Thọ Thanh, Xuân Dương).

Dự và trực tiếp triển khai các Nghị quyết có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Văn Tám - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Cầm Thị Mẫn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tham dự hội nghị, còn có các đồng chí trong BTV huyện ủy Thường Xuân.
Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 Khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” và Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Thông qua việc tiếp thu, học tập nội dung của các Nghị quyết đã triển khai, nhằm giúp cho cán bộ Đảng viên của các đơn vị thuộc cụm số 2, cụm số 4 và cụm trung tâm huyện hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) thông qua; Thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, qua đó vận dụng sáng tạo các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị cũng như trong chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng bộ; tăng cường sự tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đài TTTH huyện

Huyện ủy Thường Xuân, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) và Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Đăng lúc: 13/03/2014 15:49:15 (GMT+7)

Vừa qua, Huyện ủy Thường Xuân đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến cán bộ Đảng viên các xã cụm số 2 (Ngọc Phụng, Xuân Cẩm, Lương Sơn), cụm số 4 (Luận Khê, Luận Thành và Xuân Cao) và cụm trung tâm (Thị Trấn và các xã Thọ Thanh, Xuân Dương).

Dự và trực tiếp triển khai các Nghị quyết có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Văn Tám - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Cầm Thị Mẫn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tham dự hội nghị, còn có các đồng chí trong BTV huyện ủy Thường Xuân.
Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 Khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” và Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Thông qua việc tiếp thu, học tập nội dung của các Nghị quyết đã triển khai, nhằm giúp cho cán bộ Đảng viên của các đơn vị thuộc cụm số 2, cụm số 4 và cụm trung tâm huyện hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) thông qua; Thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, qua đó vận dụng sáng tạo các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị cũng như trong chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng bộ; tăng cường sự tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đài TTTH huyện