Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.

Ngày 30/09/2013 14:36:08

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt những đạt kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, nguồn vốn Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 9,57 tỷ đồng để xây dựng 4 đập và mương, làm mới 2,03 km đường GTNT, kiên cố hóa được 1,52 km, cải tạo nâng cấp 01 nhà văn hóa thôn; đầu tư khởi công xây dựng Trụ sở làm việc xã Ngọc Phụng với tổng kinh phí 7 tû ®ång. Ngoài ra, các xã đã chủ động tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và huy động nguồn đóng góp của nhân dân để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng vốn huy động được 18,35 tỷ đồng để làm 6,037 km đường giao thông liên thôn, nội thôn; làm mới được 3,5 km kênh mương nội đồng. Đến nay, đã phê duyệt đề án xây dựng NTM cho 16 xã, đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm (2011 - 2012) thực hiện Chương trình xây dựng NTM, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

BCĐ Xây dựng NTM

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.

Đăng lúc: 30/09/2013 14:36:08 (GMT+7)

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt những đạt kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, nguồn vốn Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 9,57 tỷ đồng để xây dựng 4 đập và mương, làm mới 2,03 km đường GTNT, kiên cố hóa được 1,52 km, cải tạo nâng cấp 01 nhà văn hóa thôn; đầu tư khởi công xây dựng Trụ sở làm việc xã Ngọc Phụng với tổng kinh phí 7 tû ®ång. Ngoài ra, các xã đã chủ động tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và huy động nguồn đóng góp của nhân dân để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng vốn huy động được 18,35 tỷ đồng để làm 6,037 km đường giao thông liên thôn, nội thôn; làm mới được 3,5 km kênh mương nội đồng. Đến nay, đã phê duyệt đề án xây dựng NTM cho 16 xã, đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm (2011 - 2012) thực hiện Chương trình xây dựng NTM, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

BCĐ Xây dựng NTM