Đảng ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư:
Lê Văn Tiền
Điện thoại:
0948391795
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư :
Phạm Văn Thắng
Điện thoại:
0987431397
Thư điện tử:
Văn phòng đảng ủy
1.Cán bộ :
Phạm Ngọc Ký
Điện thoại:
01202120203
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư:
Lê Văn Tiền
Điện thoại:
0948391795
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư :
Phạm Văn Thắng
Điện thoại:
0987431397
Thư điện tử:
Văn phòng đảng ủy
1.Cán bộ :
Phạm Ngọc Ký
Điện thoại:
01202120203
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử: