Ủy ban MTTQ Xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lê Xuân Lâm
Điện thoại:
0934214106
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Phạm Văn Tự
Điện thoại:
01202120203
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Lang Thị Thơm
Điện thoại:
01679953644
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lô Hùng Khăm
Điện thoại:
0918377049
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Lê Doãn Cừ
Điện thoại:
01205296986
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Hữu Thuận
Điện thoại:
10689590636
Thư điện tử:
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lê Xuân Lâm
Điện thoại:
0934214106
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Phạm Văn Tự
Điện thoại:
01202120203
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Lang Thị Thơm
Điện thoại:
01679953644
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lô Hùng Khăm
Điện thoại:
0918377049
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Lê Doãn Cừ
Điện thoại:
01205296986
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Hữu Thuận
Điện thoại:
10689590636
Thư điện tử: