Ủy ban MTTQ Xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lê Xuân Lâm
Điện thoại:
0934214106
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
PHẠM VĂN TỰ
Điện thoại:
01202120203
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
VI THỊ HIỆP
Điện thoại:
0974 763 436
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lô Hùng Khăm
Điện thoại:
0918377049
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
HÀ VĂN ĐẠI
Điện thoại:
0915228606
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Hữu Thuận
Điện thoại:
0237665382
Thư điện tử:

Ủy ban MTTQ Xã

Đăng lúc: 27/09/2013 11:15:17 (GMT+7)

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lê Xuân Lâm
Điện thoại:
0934214106
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
PHẠM VĂN TỰ
Điện thoại:
01202120203
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
VI THỊ HIỆP
Điện thoại:
0974 763 436
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lô Hùng Khăm
Điện thoại:
0918377049
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
HÀ VĂN ĐẠI
Điện thoại:
0915228606
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Hữu Thuận
Điện thoại:
0237665382
Thư điện tử: