UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch: Lê Văn Hùng
Điện thoại: 0969096738
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch: Hà Văn Ngoan
Điện thoại:0934214106
Thư điện tử:
3.PhóChủtịch: Lương Xuân Thiêm
Điện thoại: 0916957383
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN NGHÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng
1.Cán bộ: Phạm Ngọc Ký
Điện thoại: 0948270858
Thư điện tử: vanphongubndxaluongson@gmail.com
2.Cán bộ : Trần Hợp Dũng
Điện thoại: 01679428535
Thư điện tử:
3.Cán bộ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Tư Pháp
1.Cán bộ : Trần Thị Xuân
Điện thoại: 01689627012
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ : Tạ Hồng Nguyên
Điện thoại: 0934574949
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Thị Minh Hằng
Điện thoại: 01683553849
Thư điện tử:
4.Văn Hóa
1.Cán bộ : Hoàng Trọng Đức
Điện thoại: 02373600291
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Đình Tiên
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Chính sách
1.Cán bộ: Trần Thị Thủy
Điện thoại: 0972824838
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Thị Phượng
Điện thoại: 01642671908
Thư điện tử:
6.Địa chính
1.Cán bộ : Trịnh Văn Sơn
Điện thoại: 0373600131
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Văn Trường
Điện thoại: 01653766127
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
7.Công An
1.Cán bộ : Nguyễn Hữu Thắng
Điện thoại: 0906256213
Thư điện tử:
2.Cán bộ: Hoàng Xuân Lâm
Điện thoại: 0975996444
Thư điện tử:
8.Quân sự
1.Cán bộ : Lê Văn Phong
Điện thoại: 0975699442
Thư điện tử:
2. Phó xã đội: Lô Văn Đỉnh
LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch: Lê Văn Hùng
Điện thoại: 0969096738
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch: Hà Văn Ngoan
Điện thoại:0934214106
Thư điện tử:
3.PhóChủtịch: Lương Xuân Thiêm
Điện thoại: 0916957383
Thư điện tử:
HỆ THỐNG BAN NGHÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng
1.Cán bộ: Phạm Ngọc Ký
Điện thoại: 0948270858
Thư điện tử: vanphongubndxaluongson@gmail.com
2.Cán bộ : Trần Hợp Dũng
Điện thoại: 01679428535
Thư điện tử:
3.Cán bộ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Tư Pháp
1.Cán bộ : Trần Thị Xuân
Điện thoại: 01689627012
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ : Tạ Hồng Nguyên
Điện thoại: 0934574949
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Thị Minh Hằng
Điện thoại: 01683553849
Thư điện tử:
4.Văn Hóa
1.Cán bộ : Hoàng Trọng Đức
Điện thoại: 02373600291
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Đình Tiên
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Chính sách
1.Cán bộ: Trần Thị Thủy
Điện thoại: 0972824838
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Thị Phượng
Điện thoại: 01642671908
Thư điện tử:
6.Địa chính
1.Cán bộ : Trịnh Văn Sơn
Điện thoại: 0373600131
Thư điện tử:
2.Cán bộ : Lê Văn Trường
Điện thoại: 01653766127
Thư điện tử:
3.Cán bộ :
Điện thoại:
Thư điện tử:
7.Công An
1.Cán bộ : Nguyễn Hữu Thắng
Điện thoại: 0906256213
Thư điện tử:
2.Cán bộ: Hoàng Xuân Lâm
Điện thoại: 0975996444
Thư điện tử:
8.Quân sự
1.Cán bộ : Lê Văn Phong
Điện thoại: 0975699442
Thư điện tử:
2. Phó xã đội: Lô Văn Đỉnh