BÁO CÁO

Ngày 09/11/2018 10:42:21

Kết quả rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã người đăng lương văn kiên

Thực hiện công văn số: 1447/UBND-VP ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Thường Xuân về việc khẩn trương rà soát, công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện và chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ. UBND xã Lương Sơn đã nghiêm túc thực hiện công văn trên, kết quả cụ thể như sau:

UBND xã Lương Sơn chỉ đạo: Tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính; niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới ban hành đồng thời bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn hiệu lực theo quy định. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bảng niêm yết cố định các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Lương Sơn.

Đến thời điểm báo cáo, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là Lương Sơn thủ 151 thủ tục hành chính thuộc 31 lĩnh vực, cụ thể như sau:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (21)

1

Đăng ký khai sinh.

2

Đăng ký kết hôn.

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con.

4

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.

5

Đăng ký khai tử.

6

Đăng ký khai sinh lưu động.

7

Đăng ký kết hôn lưu động.

8

Đăng ký khai tử lưu động.

9

Đăng ký ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

10

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

11

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

13

Đăng ký giám hộ.

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ.

15

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

16

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

17

Đăng ký lại khai sinh.

18

Đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

19

Đăng ký lại kết hôn.

20

Đăng ký lại khai tử.

21

Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

2. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (11)

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoạc chứng nhận.

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

5

Sửa đổi sai sót trong hợp đồng giao dịch.

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được cấp chứng thực.

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

8

Chứng thực di chúc.

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

3. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (04)

1

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

2

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

3

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

4

Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng.

4. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (01)

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của chủ tịch xã.

(5369/QĐ-UBND ngày 21/12/2015)

5. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (01)

(3018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018)

1

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung(BGTVT-THA-285765).

6. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC (02)

1

Thủ tục phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

2

Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

7. LĨNH VỰC TÔN GIÁO (10)

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

6

Thủ tục đăng ký thay đỏi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng , tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

8. LĨNH VỰC THỦY SẢN (02)

(532/QĐ -UBND ngày 05/02/2013)

1

Thủ tục kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(ATTP) trong kinh doanh thủy sản(Mã:T-THA-228610-TT)

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh thủy ssanrdo bị mâất , hư hỏng , khi cươ sơở thay đ ôổi hay bôổ sung thô ng tin có liê n quan(trừ tàu cá )

( Mã:T-THA-228611-TT)

9. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02)

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật(cấp xã)

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật(cấp xã)

10. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (05)

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải viên

3

Thủ tục thôi hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

5

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi to ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

11. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (03)

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh thực phẩm nông lâm sản

( T-THA-263874-TT)

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm sản đối với trường hợp GCN sắp hết hạn

(T-THA-263875-TT)

3

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận(GCN) cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm sản (trừ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất chế biến chừ) đối với các trường hợp GCN bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP

( T-THA-263876-TT)

12. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU (02)

1

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

(BKH-THA-271855)

2

Thủ tục giải quyết kiến nghị các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

(BKH- THA 271854)

13. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (02)

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

( T-THA-227673-TT)

2

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp thay đổi tên chủ trang trại hoặc thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại

(T-THA-227674-TT)

14. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT(01)

(4481/QĐ-UBND ngày 18/11/2016)

1

Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

15. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, LỄ HỘI (1)

(4061/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 )và (TT12/2011/TT-BVHTTDL)

1

Thủ tục công nhận "gia đình văn hóa".

2

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã(BVH-THA-279069)

16. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (01)

1

Thủ tục xác nhận đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân xuất ra( Số seri: T-THA-219011-TT)

17. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (01)

(4481/QĐ - UBND ngày 18/11/2016)

1

Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

18. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05)

(3352/QĐ-UBND ngày 06/9/2018)

1

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

4

Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

5

Thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng nhu cầu đưa trẻ tới trường.

19. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (05)

(3148/QĐ-UBND ngày 21/08/2018)

1

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính(cấp xã)

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bội thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính(cấp xã).

3

Thủ giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính(cấp xã)

4

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường(cấp xã).

5

Thủ tục trả lại tài sản(cấp xã).

20. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (23)

(627/QĐ-UBND ngày 1/3/2017)&(540/QĐ-UBND ngày 20/02/2017)

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cột liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

3

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần..

4

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuấn hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

6

Thủ tục giải quyết đối với Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động trong kháng chiến.

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

8

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt " động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

9

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đải đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

10

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy.

11

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

12

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạn

13

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

14

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng

15

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

16

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

17

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngay 31/12/1991 trở vè trước không còn giấy tờ.

18

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

19

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

20

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

21

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

22

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

23

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng bằng khen của thủ tướng CP, Bằng khen của Chủ tịch HĐ bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(Quyết định số: 540/QĐ-UBND ngày 20/02/2017)

21. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (06)

1

Thủ tục công nhận danh hiệu “công dân gương mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”, học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(4192/QĐ-UBND 28/10/2016)

2

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị .

(3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

3

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

(3587/QĐ-UBNDngày 21/9/2018 )

4

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấ.t

(3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

5

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình (3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

6

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến

(3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

22. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (17)

(1711/QĐ-UBND ngày 25/5/2017)

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hôi, nhà xã hội.

2

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hôi.

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

4

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

6

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

7

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

8

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng).

9

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

10

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.

11

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

12

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

13

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

14

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

15

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

16

Hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).

(3581/QĐ - UBND ngày 21/9/2018)

17

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

(3857/QĐ-UBND ngày 08/10/2018)(BLĐ-TBXH-THA-286194)

23. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (04)

1

Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2

Thủ tục tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

4

Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

24. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (01)

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia.

25. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (05)

1

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

2

thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

3

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

4

Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

5

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

26. LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (01)

(1081/QĐ - UBND ngày 10/04/2017)

1

Thủ tục xét hưởng chính sách cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

27. LĨNH VỰC THƯ VIỆN (01)

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

28. LĨNH VỰC TRẺ EM (05)

(3479/QĐ-UBND ngày 14/9/2017)

1

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

3

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc đặc biệt

4

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình người chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

5

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận ctrẻ em.hăm sóc thay thế là người thân thích của

29. LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI (02)

1

Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn Nông thôn mới(TTHC: THA – 289660)

2

Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới(TTHC: THA- 289661)

30. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (01)

1

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới .

31. LĨNH VỰC TÍN DỤNG (03)

1

Thủ tục phê duyệt biên bản họp tổ tiết kiệm và vay vốn .

(T-THA-116414-TT)

2

Thủ tục xác nhận hộ gia đình nghèo đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội(T-THA-116406-TT).

3

Thủ tục xác nhận danh sách học sinh, sinh viên vay vốn ngân hàng chính

sách xã hội.(T-THA-116324-TT).

Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã Lương Sơn luôn tuân thủ đúng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, việc tiếp dân, giải quyết hồ sơ công dân luôn được thực hiện theo đúng quy định, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngủ cán bộ công chức Đến thời điểm báo cáo không có đơn thư khiếu kiện của công dân về việc gây phiền hà sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Lương Sơn, UBND xã Lương Sơn báo cáo để UBND huyện Thường Xuân được biết.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND-UBND huyện ( b/c);

- Lưu: VT.

Lê Văn Hùng

BÁO CÁO

Đăng lúc: 09/11/2018 10:42:21 (GMT+7)

Kết quả rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã người đăng lương văn kiên

Thực hiện công văn số: 1447/UBND-VP ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Thường Xuân về việc khẩn trương rà soát, công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện và chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ. UBND xã Lương Sơn đã nghiêm túc thực hiện công văn trên, kết quả cụ thể như sau:

UBND xã Lương Sơn chỉ đạo: Tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính; niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới ban hành đồng thời bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn hiệu lực theo quy định. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bảng niêm yết cố định các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Lương Sơn.

Đến thời điểm báo cáo, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là Lương Sơn thủ 151 thủ tục hành chính thuộc 31 lĩnh vực, cụ thể như sau:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (21)

1

Đăng ký khai sinh.

2

Đăng ký kết hôn.

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con.

4

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.

5

Đăng ký khai tử.

6

Đăng ký khai sinh lưu động.

7

Đăng ký kết hôn lưu động.

8

Đăng ký khai tử lưu động.

9

Đăng ký ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

10

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

11

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

13

Đăng ký giám hộ.

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ.

15

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

16

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

17

Đăng ký lại khai sinh.

18

Đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

19

Đăng ký lại kết hôn.

20

Đăng ký lại khai tử.

21

Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

2. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (11)

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoạc chứng nhận.

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

5

Sửa đổi sai sót trong hợp đồng giao dịch.

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được cấp chứng thực.

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

8

Chứng thực di chúc.

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

3. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (04)

1

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

2

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

3

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

4

Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng.

4. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (01)

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của chủ tịch xã.

(5369/QĐ-UBND ngày 21/12/2015)

5. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (01)

(3018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018)

1

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung(BGTVT-THA-285765).

6. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC (02)

1

Thủ tục phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

2

Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

7. LĨNH VỰC TÔN GIÁO (10)

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

6

Thủ tục đăng ký thay đỏi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng , tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

8. LĨNH VỰC THỦY SẢN (02)

(532/QĐ -UBND ngày 05/02/2013)

1

Thủ tục kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(ATTP) trong kinh doanh thủy sản(Mã:T-THA-228610-TT)

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh thủy ssanrdo bị mâất , hư hỏng , khi cươ sơở thay đ ôổi hay bôổ sung thô ng tin có liê n quan(trừ tàu cá )

( Mã:T-THA-228611-TT)

9. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02)

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật(cấp xã)

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật(cấp xã)

10. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (05)

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải viên

3

Thủ tục thôi hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

5

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi to ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

11. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (03)

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh thực phẩm nông lâm sản

( T-THA-263874-TT)

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm sản đối với trường hợp GCN sắp hết hạn

(T-THA-263875-TT)

3

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận(GCN) cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm sản (trừ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất chế biến chừ) đối với các trường hợp GCN bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP

( T-THA-263876-TT)

12. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU (02)

1

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

(BKH-THA-271855)

2

Thủ tục giải quyết kiến nghị các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

(BKH- THA 271854)

13. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (02)

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

( T-THA-227673-TT)

2

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp thay đổi tên chủ trang trại hoặc thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại

(T-THA-227674-TT)

14. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT(01)

(4481/QĐ-UBND ngày 18/11/2016)

1

Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

15. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, LỄ HỘI (1)

(4061/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 )và (TT12/2011/TT-BVHTTDL)

1

Thủ tục công nhận "gia đình văn hóa".

2

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã(BVH-THA-279069)

16. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (01)

1

Thủ tục xác nhận đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân xuất ra( Số seri: T-THA-219011-TT)

17. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (01)

(4481/QĐ - UBND ngày 18/11/2016)

1

Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

18. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05)

(3352/QĐ-UBND ngày 06/9/2018)

1

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

4

Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

5

Thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng nhu cầu đưa trẻ tới trường.

19. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (05)

(3148/QĐ-UBND ngày 21/08/2018)

1

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính(cấp xã)

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bội thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính(cấp xã).

3

Thủ giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính(cấp xã)

4

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường(cấp xã).

5

Thủ tục trả lại tài sản(cấp xã).

20. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (23)

(627/QĐ-UBND ngày 1/3/2017)&(540/QĐ-UBND ngày 20/02/2017)

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cột liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

3

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần..

4

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuấn hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

6

Thủ tục giải quyết đối với Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động trong kháng chiến.

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

8

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt " động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

9

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đải đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

10

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy.

11

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

12

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạn

13

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

14

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng

15

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

16

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

17

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngay 31/12/1991 trở vè trước không còn giấy tờ.

18

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

19

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

20

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

21

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

22

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

23

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng bằng khen của thủ tướng CP, Bằng khen của Chủ tịch HĐ bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(Quyết định số: 540/QĐ-UBND ngày 20/02/2017)

21. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (06)

1

Thủ tục công nhận danh hiệu “công dân gương mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”, học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(4192/QĐ-UBND 28/10/2016)

2

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị .

(3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

3

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

(3587/QĐ-UBNDngày 21/9/2018 )

4

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấ.t

(3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

5

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình (3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

6

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến

(3587/QĐ-UBND ngày 21/9/2018)

22. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (17)

(1711/QĐ-UBND ngày 25/5/2017)

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hôi, nhà xã hội.

2

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hôi.

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

4

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

6

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

7

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

8

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng).

9

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

10

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.

11

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

12

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

13

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

14

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

15

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

16

Hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).

(3581/QĐ - UBND ngày 21/9/2018)

17

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

(3857/QĐ-UBND ngày 08/10/2018)(BLĐ-TBXH-THA-286194)

23. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (04)

1

Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2

Thủ tục tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

4

Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

24. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (01)

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia.

25. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (05)

1

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

2

thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

3

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

4

Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

5

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

26. LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (01)

(1081/QĐ - UBND ngày 10/04/2017)

1

Thủ tục xét hưởng chính sách cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

27. LĨNH VỰC THƯ VIỆN (01)

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

28. LĨNH VỰC TRẺ EM (05)

(3479/QĐ-UBND ngày 14/9/2017)

1

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

3

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc đặc biệt

4

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình người chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

5

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận ctrẻ em.hăm sóc thay thế là người thân thích của

29. LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI (02)

1

Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn Nông thôn mới(TTHC: THA – 289660)

2

Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới(TTHC: THA- 289661)

30. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (01)

1

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới .

31. LĨNH VỰC TÍN DỤNG (03)

1

Thủ tục phê duyệt biên bản họp tổ tiết kiệm và vay vốn .

(T-THA-116414-TT)

2

Thủ tục xác nhận hộ gia đình nghèo đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội(T-THA-116406-TT).

3

Thủ tục xác nhận danh sách học sinh, sinh viên vay vốn ngân hàng chính

sách xã hội.(T-THA-116324-TT).

Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã Lương Sơn luôn tuân thủ đúng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, việc tiếp dân, giải quyết hồ sơ công dân luôn được thực hiện theo đúng quy định, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngủ cán bộ công chức Đến thời điểm báo cáo không có đơn thư khiếu kiện của công dân về việc gây phiền hà sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Lương Sơn, UBND xã Lương Sơn báo cáo để UBND huyện Thường Xuân được biết.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND-UBND huyện ( b/c);

- Lưu: VT.

Lê Văn Hùng

Từ khóa bài viết:,