QUYẾT ĐỊNH

Ngày 07/05/2020 14:47:57

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số63/2010/NĐ-CPngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số48/2013/NĐ-CPngày 14/5/2013 của Chính phsửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đếnkiểm soátthủtục hành chính;

Căn cứ Thông tưsố05/2014/TT-BTPngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quảthựchiện kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 1550/TTr-STNMT ngày 02/12/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2101/STP-KSTTHC ngày 13/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai thuộcthẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã,thành phố; UBND các xã phường,thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm so
át TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH

QUYẾT ĐỊNH

Đăng lúc: 07/05/2020 14:47:57 (GMT+7)

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số63/2010/NĐ-CPngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số48/2013/NĐ-CPngày 14/5/2013 của Chính phsửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đếnkiểm soátthủtục hành chính;

Căn cứ Thông tưsố05/2014/TT-BTPngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quảthựchiện kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 1550/TTr-STNMT ngày 02/12/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2101/STP-KSTTHC ngày 13/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai thuộcthẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã,thành phố; UBND các xã phường,thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm so
át TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH