Ra quân dọn dẹp hành lang vỉ hè

Ngày 18/08/2019 00:00:00

Chuẩn bị đón đoàn công tác của các Sở, ban ngành cấp tỉnh về thẩm định, bỏ phiếu đánh giá xã nông thôn mới

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN


Số: /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lương Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức ra quân thu gom rác thải; dọn vệ sinh nhà ở, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh trên địa bàn xã

Căn cứ kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Đảng uỷ xã Lương Sơn xây dựng kế hoạch Phát động phong trào thi đua đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”.

Để kịp thời hưởng ứng kế hoạch, phát động phong trào cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã tham gia vào phong trào chung sức xây dựng NTM, đặc biệt là phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. UBND xã Lương Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện ra quân thu gom rác thải; dọn vệ sinh nhà ở, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh trên địa bàn xã với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hưởng ứng phong trào thi đua đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”.

- Đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn luôn xanh, sạch, đẹp; rác thải được tổ chức thu gom theo đúng quy định.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai ra quân phải được tổ chức thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn và thu hút được sự tham gia của tất cả các hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn xã.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các lượng lượng tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh khu vực Trung tâm xã đoạn từ Trạm Y tế xã đến Nhà văn hoá Ngọc Sơn (dọc Quốc lộ 47).

- Lực lượng tham gia: Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc cơ quan Đảng uỷ, UBND xã, Trạm Y tế, Trường Mầm non, Trường Tiểu học 1, Trường THCS Lương Sơn và toàn bộ học sinh khối 7, 8, 9 Trường THCS xã Lương Sơn.

- Dụng cụ mang theo: Chổi quét (Học sinh khối 7,8,9 trường THCS); Cuốc (Trường mầm non, Trường tiểu học 1 và trạm y tế); Xẻng và các dụng cụ khác (Đảng uỷ, UBND và cán bộ trường THCS).

- Vị trí tập trung: Tại sân UBND xã.

- Phương tiện tham gia: xe vận chuyển rác.

- Nội dung công việc: Quét dọn vệ sinh, phát dọn cắt tỉa cánh cây, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh đường quốc lộ 47 đoạn từ trạm Y tế đến nhà văn hoá Ngọc Sơn và dọn vệ sinh Nhà bia tưởng niệm bà mẹ VNAH, AHLS xã.

2. Đối với các thôn:

- Lực lượng tham gia: toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn (yêu cầu mỗi hộ gia đình phải có 1 người tham gia). Riêng trường tiểu học Lương Sơn 2 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia dọn vệ sinh với thôn Lương Thịnh.

- Dụng cụ chủ yếu là chổi, cuốc, xẻng, cào, xe công nông... và các dụng cụ cần thiết khác.

- Vị trí tập trung: Nhà văn hoá các thôn.

- Nội dung ra quân: dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh thoát nước và thu gom rác thải các tuyến đường thuộc phạm vi thôn quản lý.

- Phương tiện vận chuyển: xe vận chuyển rác về bãi rác thải của xã.

3. Đối với các hộ gia đình:

- Bố trí cho các thành viên trong gia đình dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải trong khuôn viên của gia đình; chỉnh trang lại nhà cửa, dọn dẹp lại vườn tược, sắp xếp lại các vật dụng, vật liệu trong gia đình để cho cảnh quan, khuôn viên gia đình được gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

- Bố trí nơi để rác thải, đặc biệt là rác thải rắn để thuận lợi cho việc thu gom về bãi rác. Không vứt rác bừa bãi, đặc biệt là các khu vực công cộng, khe suối gây mất vệ sinh môi trường và làm mất cảnh quan môi trường nông thôn.

III. THỜI GIAN.

Thời gian ra quân: 1 ngày, ngày 27/10/2018, Bắt đầu từ 8h đến hết ngày 27/10/2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Hỗ trợ kinh phí cho việc thuê xe, thuê nhân công vận chuyển rác thải về bãi rác thải tập trung của xã và thuê máy xúc để tho gom rác. Dự kiến kinh phí là 7.000.000 đồng.

- Kinh phí in ấn băng zôn, khẩu hiệu: 1.000.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thôn (bản) chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ để tham gia ra quân đạt kết quả cao nhất.

2. Văn phòng Đảng uỷ, văn phòng UBND thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ để tham gia đầy đủ và đúng giờ. Ban Tài chính – Ngân sách cân đối nguồn chuẩn bị kinh phí cho buổi ra quân thành công, hướng dẫn lập hồ sơ thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Đối với các đơn vị như: Trạm Y tế, các Trường học có trách nhiệm thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng và học sinh khối 7,8,9 trường THCS xã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ tham gia đầy đủ vào buổi ra quân, chỉ cho vắng mặt đối với các trường hợp có lý do chính đáng.

4. Các thôn (bản) thông tin cho nhân dân trong thôn biết về buổi ra quân, yêu cầu các hộ gia đình trong thôn cử thành viên tham gia ra quân với BQL thôn đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ để buổi ra quân đạt hiệu quả cao. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn, chỉnh trang lại nhà cửa, vườn tược gia đình, chấp hành tho gom rác thải đúng quy định, không vứt rác bừa bãi.

5. Đề nghị MTTQ xã cùng các thành viên của mình tăng cường vận động tuyên tuyên nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom rác thải đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi và làm mất vệ sinh môi trường nông thôn. Hưởng ứng tích cực vào buổi ra quân dọn vệ dinh môi trường nông thôn, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh vào sáng ngày 27/10/2018.

6. Các đồng chí là thành viên trong BCĐ thực hiện các chương trình MTQG xã giai đoạn 2016-2020 đã được phân công phụ trách các thôn tích cực xuống các thôn để chỉ đạo việc ra quân ở các thôn trên địa bàn xã. Nếu thôn nào không tham gia, không thu hút được sự tham gia của người dân thì đồng chí đó sẽ được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình chỉ đạo thôn mình phụ trách, làm cơ sở cho việc đánh giá phân loại vào cuối năm.

7. Đề nghị Cty Môi trường Lam Sơn chỉ đạo Tổ thu gom rác thải trên địa bàn xã phương tiện (02 xe) để thu gom rác thải trong ngày ra quân. Kinh phí chi trả do UBND xã thực hiện chi trả, hỗ trợ theo quy định.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- UBND huyện (BC)

- TTĐU, HĐND xã (BC);

- MTTQ xã;

- Các ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu VT, CSXH.

Lê Văn Hùng

Ra quân dọn dẹp hành lang vỉ hè

Đăng lúc: 18/08/2019 00:00:00 (GMT+7)

Chuẩn bị đón đoàn công tác của các Sở, ban ngành cấp tỉnh về thẩm định, bỏ phiếu đánh giá xã nông thôn mới

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN


Số: /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lương Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức ra quân thu gom rác thải; dọn vệ sinh nhà ở, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh trên địa bàn xã

Căn cứ kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Đảng uỷ xã Lương Sơn xây dựng kế hoạch Phát động phong trào thi đua đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”.

Để kịp thời hưởng ứng kế hoạch, phát động phong trào cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã tham gia vào phong trào chung sức xây dựng NTM, đặc biệt là phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. UBND xã Lương Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện ra quân thu gom rác thải; dọn vệ sinh nhà ở, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh trên địa bàn xã với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hưởng ứng phong trào thi đua đợt cao điểm “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”.

- Đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn luôn xanh, sạch, đẹp; rác thải được tổ chức thu gom theo đúng quy định.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai ra quân phải được tổ chức thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn và thu hút được sự tham gia của tất cả các hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn xã.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các lượng lượng tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh khu vực Trung tâm xã đoạn từ Trạm Y tế xã đến Nhà văn hoá Ngọc Sơn (dọc Quốc lộ 47).

- Lực lượng tham gia: Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc cơ quan Đảng uỷ, UBND xã, Trạm Y tế, Trường Mầm non, Trường Tiểu học 1, Trường THCS Lương Sơn và toàn bộ học sinh khối 7, 8, 9 Trường THCS xã Lương Sơn.

- Dụng cụ mang theo: Chổi quét (Học sinh khối 7,8,9 trường THCS); Cuốc (Trường mầm non, Trường tiểu học 1 và trạm y tế); Xẻng và các dụng cụ khác (Đảng uỷ, UBND và cán bộ trường THCS).

- Vị trí tập trung: Tại sân UBND xã.

- Phương tiện tham gia: xe vận chuyển rác.

- Nội dung công việc: Quét dọn vệ sinh, phát dọn cắt tỉa cánh cây, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh đường quốc lộ 47 đoạn từ trạm Y tế đến nhà văn hoá Ngọc Sơn và dọn vệ sinh Nhà bia tưởng niệm bà mẹ VNAH, AHLS xã.

2. Đối với các thôn:

- Lực lượng tham gia: toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn (yêu cầu mỗi hộ gia đình phải có 1 người tham gia). Riêng trường tiểu học Lương Sơn 2 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia dọn vệ sinh với thôn Lương Thịnh.

- Dụng cụ chủ yếu là chổi, cuốc, xẻng, cào, xe công nông... và các dụng cụ cần thiết khác.

- Vị trí tập trung: Nhà văn hoá các thôn.

- Nội dung ra quân: dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh thoát nước và thu gom rác thải các tuyến đường thuộc phạm vi thôn quản lý.

- Phương tiện vận chuyển: xe vận chuyển rác về bãi rác thải của xã.

3. Đối với các hộ gia đình:

- Bố trí cho các thành viên trong gia đình dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải trong khuôn viên của gia đình; chỉnh trang lại nhà cửa, dọn dẹp lại vườn tược, sắp xếp lại các vật dụng, vật liệu trong gia đình để cho cảnh quan, khuôn viên gia đình được gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

- Bố trí nơi để rác thải, đặc biệt là rác thải rắn để thuận lợi cho việc thu gom về bãi rác. Không vứt rác bừa bãi, đặc biệt là các khu vực công cộng, khe suối gây mất vệ sinh môi trường và làm mất cảnh quan môi trường nông thôn.

III. THỜI GIAN.

Thời gian ra quân: 1 ngày, ngày 27/10/2018, Bắt đầu từ 8h đến hết ngày 27/10/2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Hỗ trợ kinh phí cho việc thuê xe, thuê nhân công vận chuyển rác thải về bãi rác thải tập trung của xã và thuê máy xúc để tho gom rác. Dự kiến kinh phí là 7.000.000 đồng.

- Kinh phí in ấn băng zôn, khẩu hiệu: 1.000.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thôn (bản) chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ để tham gia ra quân đạt kết quả cao nhất.

2. Văn phòng Đảng uỷ, văn phòng UBND thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ để tham gia đầy đủ và đúng giờ. Ban Tài chính – Ngân sách cân đối nguồn chuẩn bị kinh phí cho buổi ra quân thành công, hướng dẫn lập hồ sơ thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Đối với các đơn vị như: Trạm Y tế, các Trường học có trách nhiệm thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng và học sinh khối 7,8,9 trường THCS xã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ tham gia đầy đủ vào buổi ra quân, chỉ cho vắng mặt đối với các trường hợp có lý do chính đáng.

4. Các thôn (bản) thông tin cho nhân dân trong thôn biết về buổi ra quân, yêu cầu các hộ gia đình trong thôn cử thành viên tham gia ra quân với BQL thôn đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ để buổi ra quân đạt hiệu quả cao. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn, chỉnh trang lại nhà cửa, vườn tược gia đình, chấp hành tho gom rác thải đúng quy định, không vứt rác bừa bãi.

5. Đề nghị MTTQ xã cùng các thành viên của mình tăng cường vận động tuyên tuyên nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom rác thải đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi và làm mất vệ sinh môi trường nông thôn. Hưởng ứng tích cực vào buổi ra quân dọn vệ dinh môi trường nông thôn, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh vào sáng ngày 27/10/2018.

6. Các đồng chí là thành viên trong BCĐ thực hiện các chương trình MTQG xã giai đoạn 2016-2020 đã được phân công phụ trách các thôn tích cực xuống các thôn để chỉ đạo việc ra quân ở các thôn trên địa bàn xã. Nếu thôn nào không tham gia, không thu hút được sự tham gia của người dân thì đồng chí đó sẽ được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình chỉ đạo thôn mình phụ trách, làm cơ sở cho việc đánh giá phân loại vào cuối năm.

7. Đề nghị Cty Môi trường Lam Sơn chỉ đạo Tổ thu gom rác thải trên địa bàn xã phương tiện (02 xe) để thu gom rác thải trong ngày ra quân. Kinh phí chi trả do UBND xã thực hiện chi trả, hỗ trợ theo quy định.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- UBND huyện (BC)

- TTĐU, HĐND xã (BC);

- MTTQ xã;

- Các ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu VT, CSXH.

Lê Văn Hùng

Từ khóa bài viết: