DANH SÁNH GIAM NGHEO

Ngày 22/11/2018 00:00:00

Hộ Nghèo Lương Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ LƯƠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......../BC-UBND

Lương sơn, ngày tháng 12 năm 2017.

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2017,

nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Thực hiện nghị quyết 76/2014/QH 13 của Quốc hội ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội một cách toàn diện và bền vững, phát huy các tiềm năng , thế mạnh của từng vùng , sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, gắn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết tạo việc làm, tăng thu nhập bình quân đầu người. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 như sau :

I. Công tác chỉ đạo, điều hành chương trình

Thực hiện thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Ban chỉ đạo giảm nghèo UBND xã Lương Sơn đã xây dựng kế hoạch, chương trình giảm nghèo năm 2017 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo hướng đa chiều.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số và người nghèo theo quyết định 71/2009/QĐ-TTg và quyết định 1956 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện các chính sách về hộ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, tiếp cận thông tin, vệ sinh môi trường cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong quá trình thực hiện, các ban ngành chuyên môn đã luôn quan tâm, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong quá trình thực hiện:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả thực hiện chương trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

- Đầu năm 2017, số hộ nghèo của xã là 328( tỷ lệ 15,7%) hộ đến cuối năm 2017 sau khi rà soát còn 256 hộ (tỷ lệ 12,32%), số hộ cận nghèo từ 377 hộ ( tỷ lệ 17,5%) sau khi rà soát tăng lên 406 hộ ( tỷ lệ 19,54%). Sau khi rà soát có hai thôn là thôn Ngọc Sơn và thôn Lương Thịnh đã đạt tiêu chí nông thôn mới về hộ nghèo ( thôn Ngọc Sơn có 31 hộ nghèo đạt tỷ lệ 6.94%, thôn Lương Thịnh có 21 hộ nghèo tỷ lệ 7.05 %). Năm 2018 sau khi rà soát tổng số hộ nghèo cả xã là 193 hộ, tỷ lệ 9,18%, số hộ cận nghèo 395 hộ, tỷ lệ 18,78%.

2.Kết quả công tác xuất khẩu lao động.

Từ đầu năm đến nay trên toàn xã đã có 12 lao động đi làm việc tại nước ngoài trông đó chủ yếu là ở thị trường Đông nam á.

3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, nhà ở

* Hỗ trợ về bảo hiểm y tế

- Cấp 401 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ nghèo.

- Cấp 521 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ cận nghèo.

* Hỗ trợ về nhà ở

Từ đàu năm đến nay, UBND xã đã triển khai thực hiện hỗ trợ 27 căn nhà ở đối với hộ nghèo theo quyết định sô 33/2015/QĐ-TTg .

4. Chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2017.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế gia đình, từ đầu năm đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thường Xuân đã phát vay cho hộ nghèo trên địa bàn xã với số tiền là 11.693.635.000 đồng. Cho hộ cận nghèo vay với số tiền là 7.693.000.000 đồng.

5. Các chính sách về bảo trợ xã hội.

- Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội , hằng tháng thực hiện chi trả cho 362 đối tượng BTXH với số tiền là 140.940.000 đông/ tháng.

- Đã cấp tiền điện cho 327 hộ nghèo với số tiền là 294.000 đồng/hộ/ quý.

- Hỗ trợ muối và bột canh đã cấp xong với kinh phí thực hiện là

- Hỗ trợ bằng tiền mặt thay cấp phân là

III. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

- Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước còn hạn chế, nhận thức của người dân chưa cao , ý thức, tư tưởng, trông chờ ỷ lại vào chế độ chính sách của Nhà nước, thiếu sự cố gắng vươn lên thoát nghèo.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ các mô hình sản xuất hiệu quả chưa cao, chưa có mô hình hiệu quả đê nhân rộng.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Công tác xuất khẩu lao động năm 2018: Tăng lên 24 người.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo : Từ 2-3%

- Bảo trợ xã hội: tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, kịp thời tiếp nhận hồ sơ đối tượng mới và đối tượng mai táng phí.

- Tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghòe, hộ cận nghèo , hộ chính sách được vay vôn phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở.

2. Giải pháp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm trên cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quyết định 71/2009/QĐ-TTg. Lựa chọn những doanh nghiệp có đủ điều kiện, chức năng xuất khẩu lao động có đơn hàng tốt để tuyển chọn lao động trên địa bàn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững nhằm nâng cao ý thức tự lập tự cường, ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững trong nhân dân.

Trên đây là kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo xã Lương Sơn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo báo HĐND xã theo dõi và chỉ đạo.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- HĐND, UBND xã

- Thành viên BCĐ

- Lưu VT.

DANH SÁNH GIAM NGHEO

Đăng lúc: 22/11/2018 00:00:00 (GMT+7)

Hộ Nghèo Lương Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ LƯƠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......../BC-UBND

Lương sơn, ngày tháng 12 năm 2017.

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2017,

nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Thực hiện nghị quyết 76/2014/QH 13 của Quốc hội ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội một cách toàn diện và bền vững, phát huy các tiềm năng , thế mạnh của từng vùng , sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, gắn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết tạo việc làm, tăng thu nhập bình quân đầu người. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 như sau :

I. Công tác chỉ đạo, điều hành chương trình

Thực hiện thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Ban chỉ đạo giảm nghèo UBND xã Lương Sơn đã xây dựng kế hoạch, chương trình giảm nghèo năm 2017 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo hướng đa chiều.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số và người nghèo theo quyết định 71/2009/QĐ-TTg và quyết định 1956 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện các chính sách về hộ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, tiếp cận thông tin, vệ sinh môi trường cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong quá trình thực hiện, các ban ngành chuyên môn đã luôn quan tâm, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong quá trình thực hiện:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả thực hiện chương trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

- Đầu năm 2017, số hộ nghèo của xã là 328( tỷ lệ 15,7%) hộ đến cuối năm 2017 sau khi rà soát còn 256 hộ (tỷ lệ 12,32%), số hộ cận nghèo từ 377 hộ ( tỷ lệ 17,5%) sau khi rà soát tăng lên 406 hộ ( tỷ lệ 19,54%). Sau khi rà soát có hai thôn là thôn Ngọc Sơn và thôn Lương Thịnh đã đạt tiêu chí nông thôn mới về hộ nghèo ( thôn Ngọc Sơn có 31 hộ nghèo đạt tỷ lệ 6.94%, thôn Lương Thịnh có 21 hộ nghèo tỷ lệ 7.05 %). Năm 2018 sau khi rà soát tổng số hộ nghèo cả xã là 193 hộ, tỷ lệ 9,18%, số hộ cận nghèo 395 hộ, tỷ lệ 18,78%.

2.Kết quả công tác xuất khẩu lao động.

Từ đầu năm đến nay trên toàn xã đã có 12 lao động đi làm việc tại nước ngoài trông đó chủ yếu là ở thị trường Đông nam á.

3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, nhà ở

* Hỗ trợ về bảo hiểm y tế

- Cấp 401 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ nghèo.

- Cấp 521 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là hộ cận nghèo.

* Hỗ trợ về nhà ở

Từ đàu năm đến nay, UBND xã đã triển khai thực hiện hỗ trợ 27 căn nhà ở đối với hộ nghèo theo quyết định sô 33/2015/QĐ-TTg .

4. Chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2017.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế gia đình, từ đầu năm đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thường Xuân đã phát vay cho hộ nghèo trên địa bàn xã với số tiền là 11.693.635.000 đồng. Cho hộ cận nghèo vay với số tiền là 7.693.000.000 đồng.

5. Các chính sách về bảo trợ xã hội.

- Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội , hằng tháng thực hiện chi trả cho 362 đối tượng BTXH với số tiền là 140.940.000 đông/ tháng.

- Đã cấp tiền điện cho 327 hộ nghèo với số tiền là 294.000 đồng/hộ/ quý.

- Hỗ trợ muối và bột canh đã cấp xong với kinh phí thực hiện là

- Hỗ trợ bằng tiền mặt thay cấp phân là

III. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

- Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước còn hạn chế, nhận thức của người dân chưa cao , ý thức, tư tưởng, trông chờ ỷ lại vào chế độ chính sách của Nhà nước, thiếu sự cố gắng vươn lên thoát nghèo.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ các mô hình sản xuất hiệu quả chưa cao, chưa có mô hình hiệu quả đê nhân rộng.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Công tác xuất khẩu lao động năm 2018: Tăng lên 24 người.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo : Từ 2-3%

- Bảo trợ xã hội: tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, kịp thời tiếp nhận hồ sơ đối tượng mới và đối tượng mai táng phí.

- Tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghòe, hộ cận nghèo , hộ chính sách được vay vôn phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở.

2. Giải pháp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm trên cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quyết định 71/2009/QĐ-TTg. Lựa chọn những doanh nghiệp có đủ điều kiện, chức năng xuất khẩu lao động có đơn hàng tốt để tuyển chọn lao động trên địa bàn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững nhằm nâng cao ý thức tự lập tự cường, ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững trong nhân dân.

Trên đây là kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo xã Lương Sơn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo báo HĐND xã theo dõi và chỉ đạo.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- HĐND, UBND xã

- Thành viên BCĐ

- Lưu VT.

Từ khóa bài viết: