Báo cáo

Ngày 21/11/2018 00:00:00

Tổng hợp số liệu quản lý văn hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUẢN LÝ NHÀ VĂN HÓA NĂM 2017

(Kèm theo công văn số /VHTT-VHCS ngày tháng năm 2017)

TT

Tên thôn

Tổng số hộ gia đình

Số GĐ văn hóa 2017

Tổng số hộ 2018

Năm khai trương

Năm công nhận

Năm công nhận lại

Nhà văn hóa

Hệ thống phát thanh

Có Internet

Ghi chú

Nghèo

Cận nghèo

Chưa có

0

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Ngọc Thượng

214

171

54

59

2008

2015

1018

x

x

x

2

Lương Thịnh

298

239

21

36

2005

2011

2018

x

x

x

3

Ngọc Sơn

447

340

31

85

2006

2016

x

x

x

4

Lương Thiện

308

244

34

88

2006

2015

2018

x

x

x

5

Trung Thành

446

337

42

69

2003

2011

2018

x

x

x

6

Minh Quang

254

220

49

49

2005

x

x

x

7

Minh Ngọc

111

84

25

20

2012

2015

2018

x

x

x

Cộng

2078

1635

256

406

7

0

7

7

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hùng

Báo cáo

Đăng lúc: 21/11/2018 00:00:00 (GMT+7)

Tổng hợp số liệu quản lý văn hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUẢN LÝ NHÀ VĂN HÓA NĂM 2017

(Kèm theo công văn số /VHTT-VHCS ngày tháng năm 2017)

TT

Tên thôn

Tổng số hộ gia đình

Số GĐ văn hóa 2017

Tổng số hộ 2018

Năm khai trương

Năm công nhận

Năm công nhận lại

Nhà văn hóa

Hệ thống phát thanh

Có Internet

Ghi chú

Nghèo

Cận nghèo

Chưa có

0

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Ngọc Thượng

214

171

54

59

2008

2015

1018

x

x

x

2

Lương Thịnh

298

239

21

36

2005

2011

2018

x

x

x

3

Ngọc Sơn

447

340

31

85

2006

2016

x

x

x

4

Lương Thiện

308

244

34

88

2006

2015

2018

x

x

x

5

Trung Thành

446

337

42

69

2003

2011

2018

x

x

x

6

Minh Quang

254

220

49

49

2005

x

x

x

7

Minh Ngọc

111

84

25

20

2012

2015

2018

x

x

x

Cộng

2078

1635

256

406

7

0

7

7

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hùng

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)