Kế hoạch tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 18/08/2019 00:00:00

tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

UBND XÃ LƯƠNG SƠN

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019


Số: 01 /KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lương Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/10/2019 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 19/11/2019 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thường Xuân;

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Lương Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của , các ngành, các thôn quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra.

2. Giúp cho lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức và thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra.

3. Để người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan thống kê Nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra.

4. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra.

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm. Thời gian tuyên truyền cần tập trung vào thời gian tiến hành lập bảng kê, và khi điều tra thu thập thông tin về dân số và nhà ở.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Thời gian thực hiện tuyên truyền:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018, tuyên truyền phục vụ công tác lập bảng kê tại hộ dân cư;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019, tuyền truyền phục vụ công tác thu thập thông tin ghi phiếu điều tra tại hộ dân cư.

4. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xã huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị, của quần chúng nhân dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trong của Tổng điều tra;

- Nội dung Tổng điều tra;

- Kết quả Tổng điều tra;

- Trách nhiệm của các ngành, các thôn các lực lượng tham gia Tổng điều tra;

- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.

2. Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu để nghiên cứu, phục vụ công tác tuyên truyền Tổng điều tra gồm:

- Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về tổ chức thực hiện Tổng điều tra tại địa phương;

- Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện và cấp xã.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.

a. Chạy chữ biển let tại cổng UBND; Trường Mầm Non; Phòng chuẩn trị đông y gia truyền Lê Văn Thanh .

- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa phối hợp với trường mầm Non và nhà thuốc

- Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 25/3/2019 đến 25/4/2019.

b. Đưa tin, phóng sự trên Đài Truyền Thanh xã

.- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa

- Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 25/3/2019 đến 25/4/2019.

c. Phát đĩa CD hỏi – Đáp về Tổng điều tra ở các xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 25/3/2019 đến 25/4/2019.

2. Đăng các trang tin, bài viết, Ghi hình ảnh thực hiện Tổng điều tra tại trang thông tin xã Lương Sơn.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND ; Ban văn hóa xã

- Thời gian thực hiện: Từ 15/11/2018 đến hết tháng 4/2019.

3. Tuyên truyền treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng như công sở UBND; Chợ; Trạm xá; điểm bưu điện văn hóa, Băng zôn qua đường Quốc lộ, các điểm trung tâm…;

- Mẫu khẩu hiệu: ”Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta”.

- Mẫu băng rôn:” Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”;

- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019 (dán áp phích, khẩu hiệu, logo, decan xong trước ngày 15/3/2019; treo băng rôn xong trước 29/3/2019).

4. Tuyên truyền cổ động

- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa xã phối hợp với các trường

- Thời gian thực hiện: Từ 31/3/2019 đến 05/4/2019

5. Tuyên truyền khác

a) Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên

- Đơn vị chủ trì: UBMTTQ xã

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4 năm 2019.

b) Tuyên truyền qua các buổi giao ban của lãnh đạo địa phương, tổ chức họp dân tại thôn, tổ dân phố

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4 năm 2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

*. Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã Lương Sơn

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân só và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã;

- Nhận và cấp thẻ điều tra viên, tổ trưởng (VP- UBND xã)

- BCĐ tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền.

- Thời gian gửi kế hoạch về phòng Thống kê trước ngày 10/12/2018;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Lương Sơn đề nghị các ban ngành, đơn vị trên toàn xã tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

-Thường trực ĐU ( b/c);

- BCĐTĐT huyện (b/c);

- Thành viên BCĐTĐT xã;

- Trưởng BCĐ xã;

- Phòng Thống kê huyện;

- Lưu: VT, VPBCĐT.

TRƯỞNG BAN

Kế hoạch tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng lúc: 18/08/2019 00:00:00 (GMT+7)

tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

UBND XÃ LƯƠNG SƠN

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019


Số: 01 /KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lương Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/10/2019 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 19/11/2019 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thường Xuân;

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Lương Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của , các ngành, các thôn quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra.

2. Giúp cho lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức và thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra.

3. Để người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan thống kê Nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra.

4. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra.

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm. Thời gian tuyên truyền cần tập trung vào thời gian tiến hành lập bảng kê, và khi điều tra thu thập thông tin về dân số và nhà ở.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Thời gian thực hiện tuyên truyền:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018, tuyên truyền phục vụ công tác lập bảng kê tại hộ dân cư;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019, tuyền truyền phục vụ công tác thu thập thông tin ghi phiếu điều tra tại hộ dân cư.

4. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xã huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị, của quần chúng nhân dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trong của Tổng điều tra;

- Nội dung Tổng điều tra;

- Kết quả Tổng điều tra;

- Trách nhiệm của các ngành, các thôn các lực lượng tham gia Tổng điều tra;

- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.

2. Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu để nghiên cứu, phục vụ công tác tuyên truyền Tổng điều tra gồm:

- Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về tổ chức thực hiện Tổng điều tra tại địa phương;

- Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện và cấp xã.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.

a. Chạy chữ biển let tại cổng UBND; Trường Mầm Non; Phòng chuẩn trị đông y gia truyền Lê Văn Thanh .

- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa phối hợp với trường mầm Non và nhà thuốc

- Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 25/3/2019 đến 25/4/2019.

b. Đưa tin, phóng sự trên Đài Truyền Thanh xã

.- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa

- Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 25/3/2019 đến 25/4/2019.

c. Phát đĩa CD hỏi – Đáp về Tổng điều tra ở các xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 25/3/2019 đến 25/4/2019.

2. Đăng các trang tin, bài viết, Ghi hình ảnh thực hiện Tổng điều tra tại trang thông tin xã Lương Sơn.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND ; Ban văn hóa xã

- Thời gian thực hiện: Từ 15/11/2018 đến hết tháng 4/2019.

3. Tuyên truyền treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng như công sở UBND; Chợ; Trạm xá; điểm bưu điện văn hóa, Băng zôn qua đường Quốc lộ, các điểm trung tâm…;

- Mẫu khẩu hiệu: ”Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta”.

- Mẫu băng rôn:” Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”;

- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019 (dán áp phích, khẩu hiệu, logo, decan xong trước ngày 15/3/2019; treo băng rôn xong trước 29/3/2019).

4. Tuyên truyền cổ động

- Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa xã phối hợp với các trường

- Thời gian thực hiện: Từ 31/3/2019 đến 05/4/2019

5. Tuyên truyền khác

a) Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên

- Đơn vị chủ trì: UBMTTQ xã

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4 năm 2019.

b) Tuyên truyền qua các buổi giao ban của lãnh đạo địa phương, tổ chức họp dân tại thôn, tổ dân phố

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4 năm 2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

*. Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã Lương Sơn

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân só và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã;

- Nhận và cấp thẻ điều tra viên, tổ trưởng (VP- UBND xã)

- BCĐ tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền.

- Thời gian gửi kế hoạch về phòng Thống kê trước ngày 10/12/2018;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Lương Sơn đề nghị các ban ngành, đơn vị trên toàn xã tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

-Thường trực ĐU ( b/c);

- BCĐTĐT huyện (b/c);

- Thành viên BCĐTĐT xã;

- Trưởng BCĐ xã;

- Phòng Thống kê huyện;

- Lưu: VT, VPBCĐT.

TRƯỞNG BAN

Từ khóa bài viết: