Quyết định

Ngày 09/01/2022 00:00:00

Kiện toàn ban chỉ đạo phong trào TDĐKXD đời sống văn hóa xã Lương Sơn năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 255/QĐ-UBND

Lương sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Theo đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1;3 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu: VT.

Lương Xuân Thiêm

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: 225 /QĐ-UBND ngày22 tháng 9 năm 2020

của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lê Văn Trường . PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông : Lê Xuân Lâm CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CCVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Phạm Ngọc Ký CCVPĐU xã Thư ký;

5. Bà: Lê Thị Thảo CCVPUBND xã Thư ký;

6. Bà: Lang Thị Thơm PCTHĐND xã Uỷ viên;

7. Ông: Hà Văn Đại PCTHND xã Uỷ viên;

8. Ông: Hà Văn Thương PCTHCCB xã Uỷ viên;

9. Ông: Lò Hồng Khăm BT Đoàn xã Uỷ viên;

10. Bà: Vi Thị Hiệp PCTHPN xã Uỷ viên;

11. Ông: Nguyễn Công Huỳnh Trưởng CA xã Uỷ viên;

12. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

13. Bà : Lê Thị Minh Hằng KTNS xã Uỷ viên;

14. Bà: Trần Thị Xuân CCTP xã Uỷ viên;

15. Ông: Trịnh Văn Sơn CCĐC xã Uỷ viên;

16.Bà: Trần Thị Thuỷ CCLĐTBXH xã Uỷ viên.

Quyết định

Đăng lúc: 09/01/2022 00:00:00 (GMT+7)

Kiện toàn ban chỉ đạo phong trào TDĐKXD đời sống văn hóa xã Lương Sơn năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 255/QĐ-UBND

Lương sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Theo đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1;3 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu: VT.

Lương Xuân Thiêm

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: 225 /QĐ-UBND ngày22 tháng 9 năm 2020

của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lê Văn Trường . PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông : Lê Xuân Lâm CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CCVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Phạm Ngọc Ký CCVPĐU xã Thư ký;

5. Bà: Lê Thị Thảo CCVPUBND xã Thư ký;

6. Bà: Lang Thị Thơm PCTHĐND xã Uỷ viên;

7. Ông: Hà Văn Đại PCTHND xã Uỷ viên;

8. Ông: Hà Văn Thương PCTHCCB xã Uỷ viên;

9. Ông: Lò Hồng Khăm BT Đoàn xã Uỷ viên;

10. Bà: Vi Thị Hiệp PCTHPN xã Uỷ viên;

11. Ông: Nguyễn Công Huỳnh Trưởng CA xã Uỷ viên;

12. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

13. Bà : Lê Thị Minh Hằng KTNS xã Uỷ viên;

14. Bà: Trần Thị Xuân CCTP xã Uỷ viên;

15. Ông: Trịnh Văn Sơn CCĐC xã Uỷ viên;

16.Bà: Trần Thị Thuỷ CCLĐTBXH xã Uỷ viên.

Từ khóa bài viết: