Quyết định ban vận động toàn dân đoàn kết XDĐSVH

Ngày 18/08/2019 00:00:00

7 thôn

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Xét đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Trần Hợp Bảng

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lương Xuân Thiêm. PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông: Phạm Văn Mong CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CBVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Phạm Ngọc Ký CBVPUBND Thư ký;

5. Ông Lê Sỹ Tâm CBDTTG Thư ký;

6. Ông Nguyễn Hữu Thuận PCTHĐND xã Uỷ viên;

7. Ông: Lê Doãn Cừ CTHND xã Uỷ viên;

8. Ông: Trần Công Hiệp CTHCCB xã Uỷ viên;

9. Ông: Hà Văn Ngoan BT Đoàn xã Uỷ viên;

10. Bà: Lang Thị Thơm CTHPN xã Uỷ viên;

11. Ông: Nguyễn Hữu Thắng Trưởng CA xã Uỷ viên;

12. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

13. Ông: Tạ Hồng Nguyên KTNS xã Uỷ viên;

14. Ông Lê Bá Trường CBTP xã Uỷ viên;

15. Ông: Nguyễn Hữu Bảy CBĐC xã Uỷ viên;

16.Bà: Trần Thị Thuỷ CBLĐTBXH xã Uỷ viên;

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Xét đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Lê văn Hùng

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2015 của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lương Xuân Thiêm. PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông: Lê hữu Khánh CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CBVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Phạm Ngọc Ký CBVPUBND Thư ký;

5. Ông Lê Sỹ Tâm CBDTTG Thư ký;

6. Ông Trần Công Hiệp PCTHĐND xã Uỷ viên;

7. Ông: Lê Doãn Cừ CTHND xã Uỷ viên;

8. Ông: Nguyễn Hữu Thuận CTHCCB xã Uỷ viên;

9. Ông: Lò Hùng Khăm BT Đoàn xã Uỷ viên;

10. Bà: Lang Thị Thơm CTHPN xã Uỷ viên;

11. Ông: Nguyễn Hữu Thắng Trưởng CA xã Uỷ viên;

12. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

13.Bà: lê Thị Minh Hằng KTNS xã Uỷ viên;

14. Bà: Trần Thị Xuân CBTP xã Uỷ viên;

15. Ông: Nguyễn Hữu Bảy CBĐC xã Uỷ viên;

16.Bà: Trần Thị Thuỷ CBLĐTBXH xã Uỷ viên;

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Xét đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Lê Văn Hùng

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2018 của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lương Xuân Thiêm. PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông: Lê Xuân Lâm CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CBVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Trần Hợp Dũng CBVPUBND Thư ký;

5. Ông: Trần Công Hiệp PCTHĐND xã Uỷ viên;

6. Ông: Lê Doãn Cừ CTHND xã Uỷ viên;

7. Ông: Nguyễn Hữu Thuận CTHCCB xã Uỷ viên;

8. Ông: Lô Hùng Khăm BT Đoàn xã Uỷ viên;

9. Bà: Lang Thị Thơm CTHPN xã Uỷ viên;

10. Ông: Nguyễn Hữu Thắng Trưởng CA xã Uỷ viên;

11. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

12. Bà: Lê Thị Minh Hằng KTNS xã Uỷ viên;

13. Bà: Trần Thị Xuân CBTP xã Uỷ viên;

14. Ông: Trịnh Văn Sơn CBĐC xã Uỷ viên;

15.Bà: Trần Thị Thuỷ CBLĐTBXH xã Uỷ viên;

16. Ông: Phạm Ngọc Ký CB VPĐU Ủy viên.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban

Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Lê Đình Hiếm Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lê Văn Oai Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Lê Đình Chính Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Hà Văn Thị Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Hà Thị Phụ CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Lương Văn Hùng CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Vi Văn Nguyên CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông: Trần Văn Lấn BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Lê Đăng Hào CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10. Bà: Phạm Thị Phương Anh Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Lương Thịnh xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà: Hoàng Thị Cừ Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lương Văn Trường Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Nguyễn Hữu Hùng Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Phạm Hữu Kiên Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Lương Thị Bích CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Nguyễn Hữu Hạnh CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Lô Văn Hoan CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Bà : Hoàng Thị Kim BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Đào Trọng Hòa CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Hoàng Hữu Ý Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Ngọc Sơn xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Hà văn Mắn Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lê Đức Chanh Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Lê Văn Toàn Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Lang Văn Quỳnh Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Hoàng Thị Bướm CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Lê Duy Phúc CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Lê Văn Lưu CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Bà : Lê Thị Thùy Linh BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Bà: Trần Thị Yên CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Bà: Lang Thị Tăng Khuyến nông viên Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Lương Thiện xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà: Lê Thị Nga Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lương Văn Biếu Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Lương Thanh Dũng Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Lương Thanh Quân Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Lê Thị Bình CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Bà: Lê Thị Sơn CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Hà Đình Tâm CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Bà : Hoàng Thị Loan BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Nguyễn Văn Tiến CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Lương Phi Bích Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Trung Thành xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Vi Hùng Inh Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Hà Văn Chức Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Phạm Văn Hương Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Vi Văn Trường Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Lò Thị Hải CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Nguyễn Huy Tuấn CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Phạm Văn Hướng CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông : Vi Văn Chinh BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Hà Văn Nhạn CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Bà: Vũ Thị Kim Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Minh Quang xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Lô Xuân Phụng Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Trịnh Huy Mai Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Vi Đức Trường Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Hoàng Viết Thanh Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Nguyễn Thị Khánh CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Trịnh Xuân Dần CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Hoàng Viết Nam CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông : Vi Đình Anh BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Đinh Hữu Hinh CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Lê Đình Thực Khuyến nông viên Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Minh Ngọc xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Hà Văn Dân Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lò Văn Khút Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Lô Văn Hòa Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Hà Thị Sen CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Hà Hồng Nhuôn CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Hà Hồng Tâm CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông : Lương Văn Nhớ BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Hà Ngọc Toán CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Hà Ngọc Du Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Quyết định ban vận động toàn dân đoàn kết XDĐSVH

Đăng lúc: 18/08/2019 00:00:00 (GMT+7)

7 thôn

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Xét đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Trần Hợp Bảng

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lương Xuân Thiêm. PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông: Phạm Văn Mong CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CBVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Phạm Ngọc Ký CBVPUBND Thư ký;

5. Ông Lê Sỹ Tâm CBDTTG Thư ký;

6. Ông Nguyễn Hữu Thuận PCTHĐND xã Uỷ viên;

7. Ông: Lê Doãn Cừ CTHND xã Uỷ viên;

8. Ông: Trần Công Hiệp CTHCCB xã Uỷ viên;

9. Ông: Hà Văn Ngoan BT Đoàn xã Uỷ viên;

10. Bà: Lang Thị Thơm CTHPN xã Uỷ viên;

11. Ông: Nguyễn Hữu Thắng Trưởng CA xã Uỷ viên;

12. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

13. Ông: Tạ Hồng Nguyên KTNS xã Uỷ viên;

14. Ông Lê Bá Trường CBTP xã Uỷ viên;

15. Ông: Nguyễn Hữu Bảy CBĐC xã Uỷ viên;

16.Bà: Trần Thị Thuỷ CBLĐTBXH xã Uỷ viên;

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Xét đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Lê văn Hùng

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2015 của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lương Xuân Thiêm. PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông: Lê hữu Khánh CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CBVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Phạm Ngọc Ký CBVPUBND Thư ký;

5. Ông Lê Sỹ Tâm CBDTTG Thư ký;

6. Ông Trần Công Hiệp PCTHĐND xã Uỷ viên;

7. Ông: Lê Doãn Cừ CTHND xã Uỷ viên;

8. Ông: Nguyễn Hữu Thuận CTHCCB xã Uỷ viên;

9. Ông: Lò Hùng Khăm BT Đoàn xã Uỷ viên;

10. Bà: Lang Thị Thơm CTHPN xã Uỷ viên;

11. Ông: Nguyễn Hữu Thắng Trưởng CA xã Uỷ viên;

12. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

13.Bà: lê Thị Minh Hằng KTNS xã Uỷ viên;

14. Bà: Trần Thị Xuân CBTP xã Uỷ viên;

15. Ông: Nguyễn Hữu Bảy CBĐC xã Uỷ viên;

16.Bà: Trần Thị Thuỷ CBLĐTBXH xã Uỷ viên;

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn"


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Căn cứ công văn số 27/VHTT- VHCS ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Phòng Văn hoá thông tin huyện Thường Xuân về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống Văn hoá";

Xét đề nghị của Trưởng ban Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá xã Lương Sơn" làm việc theo quy chế, chế độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của trưởng ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của UBND xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá, Ban Tài chính xã và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Lê Văn Hùng

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Lương Sơn"

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2018 của UBND xã Lương Sơn)

1. Ông: Lương Xuân Thiêm. PCTUBND xã Trưởng ban;

2. Ông: Lê Xuân Lâm CTUBMTTQ xã Phó ban trực;

3. Ông: Hoàng Trọng Đức CBVH xã Phó ban trực;

4. Ông: Trần Hợp Dũng CBVPUBND Thư ký;

5. Ông: Trần Công Hiệp PCTHĐND xã Uỷ viên;

6. Ông: Lê Doãn Cừ CTHND xã Uỷ viên;

7. Ông: Nguyễn Hữu Thuận CTHCCB xã Uỷ viên;

8. Ông: Lô Hùng Khăm BT Đoàn xã Uỷ viên;

9. Bà: Lang Thị Thơm CTHPN xã Uỷ viên;

10. Ông: Nguyễn Hữu Thắng Trưởng CA xã Uỷ viên;

11. Ông: Lê Văn Phong Xã đội trưởng Uỷ viên;

12. Bà: Lê Thị Minh Hằng KTNS xã Uỷ viên;

13. Bà: Trần Thị Xuân CBTP xã Uỷ viên;

14. Ông: Trịnh Văn Sơn CBĐC xã Uỷ viên;

15.Bà: Trần Thị Thuỷ CBLĐTBXH xã Uỷ viên;

16. Ông: Phạm Ngọc Ký CB VPĐU Ủy viên.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban

Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Ngọc Thượng xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Lê Đình Hiếm Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lê Văn Oai Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Lê Đình Chính Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Hà Văn Thị Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Hà Thị Phụ CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Lương Văn Hùng CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Vi Văn Nguyên CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông: Trần Văn Lấn BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Lê Đăng Hào CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10. Bà: Phạm Thị Phương Anh Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Lương Thịnh xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà: Hoàng Thị Cừ Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lương Văn Trường Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Nguyễn Hữu Hùng Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Phạm Hữu Kiên Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Lương Thị Bích CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Nguyễn Hữu Hạnh CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Lô Văn Hoan CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Bà : Hoàng Thị Kim BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Đào Trọng Hòa CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Hoàng Hữu Ý Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Ngọc Sơn xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Hà văn Mắn Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lê Đức Chanh Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Lê Văn Toàn Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Lang Văn Quỳnh Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Hoàng Thị Bướm CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Lê Duy Phúc CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Lê Văn Lưu CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Bà : Lê Thị Thùy Linh BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Bà: Trần Thị Yên CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Bà: Lang Thị Tăng Khuyến nông viên Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Lương Thiện xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà: Lê Thị Nga Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lương Văn Biếu Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Lương Thanh Dũng Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Lương Thanh Quân Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Lê Thị Bình CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Bà: Lê Thị Sơn CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Hà Đình Tâm CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Bà : Hoàng Thị Loan BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Nguyễn Văn Tiến CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Lương Phi Bích Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Trung Thành xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Vi Hùng Inh Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Hà Văn Chức Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Phạm Văn Hương Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Vi Văn Trường Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Lò Thị Hải CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Nguyễn Huy Tuấn CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Phạm Văn Hướng CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông : Vi Văn Chinh BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Hà Văn Nhạn CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Bà: Vũ Thị Kim Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Minh Quang xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Lô Xuân Phụng Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Trịnh Huy Mai Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Vi Đức Trường Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Hoàng Viết Thanh Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Nguyễn Thị Khánh CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Trịnh Xuân Dần CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Hoàng Viết Nam CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông : Vi Đình Anh BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Đinh Hữu Hinh CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Lê Đình Thực Khuyến nông viên Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Lương sơn, ngày tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 110/SVHTT- TH ngày 18 tháng 12 năm 2003, của sở văn hóa thông tin Thanh Hóa, về việc hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

Căn cứ thông tri số 10/ TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 7 năm 2016 của ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc Hướng dẫn thực hiện cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ";

Xét đề nghị của Cán bộ công chức Văn hoá xã Lương Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban vận động xây dựng làng Văn hoá thôn Minh Ngọc xã Lương Sơn gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Hà Văn Dân Trưởng ban CTMT thôn Trưởng ban;

2. Ông: Lò Văn Khút Bí Thư chi bộ - Trưởng thôn Phó ban;

3. Ông: Phó thôn – CAV Ban viên;

4. Ông: Lô Văn Hòa Thôn đội trưởng Ban viên;

5. Bà: Hà Thị Sen CHT – Hội phụ nữ Ban viên;

6. Ông: Hà Hồng Nhuôn CHT – Hội nông dân Ban viên;

7. Ông: Hà Hồng Tâm CHT – Hội CCB Ban viên;

8. Ông : Lương Văn Nhớ BT – Đoàn thanh niên Ban viên;

9. Ông: Hà Ngọc Toán CHT – Người cao tuổi Ban viên;

10.Ông: Hà Ngọc Du Y tá thôn Ban viên . Điều 2. Ban vận động có trách nhiệm hướng dẫn, vận động mọi thành viên trong thôn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt hương ước của thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, ban Văn hoá, ban Tài chính xã và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ;

- Phòng VHTT huyện (B/C);

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/C);

- Lưu VT.

Từ khóa bài viết: