Hội Nghị

Ngày 08/10/2020 17:05:06

Chiều ngày 8/10/2020. Đảng ủy xã Lương Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị chỉ thị số: 39-CT/TW ngày 10/01/2019 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của bộ Chính Trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. Kết luận số: 80-KL/ TW ngày 20/6/2020 của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Nghị quyết Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Đảng bộ.jpg

Hội Nghị

Đăng lúc: 08/10/2020 17:05:06 (GMT+7)

Chiều ngày 8/10/2020. Đảng ủy xã Lương Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị chỉ thị số: 39-CT/TW ngày 10/01/2019 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của bộ Chính Trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. Kết luận số: 80-KL/ TW ngày 20/6/2020 của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Nghị quyết Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Đảng bộ.jpg
Từ khóa bài viết: